Обучение за ДФК

Какво е Обучение за ДФК®?

ДФК® е знак за компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги. Първото условие за професионализъм е подходящото обучение за ДФК® . Тук ще намерите отговори на следните въпроси:

1. Какво ще науча ако завърша програмата?

2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?

3. Каква е продължителността на програмата?

4. Каква е цената?

5. Какви са изискванията за записване в програмата?

6. Къде и как се предлага?

7. Как да се запиша?

8. Анотация на дисциплините

9. Кои са преподавателите?

 

1. Какво ще науча ако завърша програмата?

Завършилите успешно Програмата за обучение за ДФК® ще придобият знания и умения, които ще им позволят:

 • Да обясняват на потенциалните клиенти принципите и концепциите на финансовото планиране и структурата на всеобхватния финансов план;
 • Да обясняват предлаганите услуги, процеса на планиране, метода на „жизнения цикъл”, необходимата документация, ролята на клиента и задълженията на неговия консултант;
 • Да събират данни за финансовото състояние на клиента, да определят неговите цели, очаквания и поносимост към финансов риск;
 • Да разработват и представят на клиента всеобхватен финансов план (или такъв с ограничен обхват според нуждите на клиента) според обстоятелствата и предварителната уговорка;
 • Да подпомогнат клиента при изпълнение на плана, да координират услугите на други професионалисти, необходими за изпълнение на плана (адвокати, счетоводители, застрахователни агенти, брокери и пр.);
 • Да наблюдават резултатите, да подлагат на периодична преценка плана и да предлагат промени, да поддържат контакт с клиента и да се информират в промените в неговите житейски обстоятелства и как те се отразяват на финансовия план.

2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?

Програмата за обучение се състои от шест модула както следва:

Модул 1:  ФП101 – Финансово планиране – принципи и практики.

Модул 2:  ФП100 – Икономически концепции.

Модул 3:  ФП102 – Застрахователни продукти и стратегии.

Модул 4:  ФП103 – Инвестиционно планиране.

Модул 5:  ФП104 – Данъчно планиране.

Модул 6:  ФП105  –Пенсионно планиране.

Обучението по всеки от модулите завършва с тест, състоящ се от 100 въпроса от затворен тип, всеки с четири възможни отговора. Минимално изискване за успешно полагане на теста е правилен отговор на поне 70 от въпросите. Всеки тест е с продължителност два часа.

3. Каква е продължителността на програмата?

Програмата е разчетена така, че за преминаването на всеки модул, в т.ч. полагането на тест, са необходими четири седмици. При дистационна форма на обучение всеки курсист сам определя продължителността на обучението като шестте модула трябва да бъдат успешно завършени в рамките на 18 месеца от датата на получаване на достъп до първия модул.

4. Каква е цената?

Цената за отделен модул е 325 лв. Освен това, при записване, се дължи еднократна административна такса от 100 лв.

При предплащане за цялата програма цената е общо 1 850 лв. всичко. В случай на отказ от завършване на програмата, се възстановяват по 250 лв. за всеки незапочнат модул.

5. Какви са изискванията за записване в програмата?

За записване в Програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти е необходимо:

 • Да имате завършено висше образование (независимо от специалността) или завършен минимум трети курс в икономическа специалност;
 • Като изключение, програмата могат да запишат и курсисти с по-ниско от висше образование, при условие, че притежават най-малко 7 години подходящ опит.

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено образование (най-високата степен) или удостоверение  за завършен трети курс от висшето учебво заведение.
 • Попълнена регистрационна карта.
 • Платежно нареждане за внесена административна такса в размер на 100 лв. (не се възстановява при отказ от обучение).

6. Къде и как се предлага?

Програмата се предлага като дистационно обучение. От дистационната форма могат да се възползват курсисти от цялата страна.

Тестовете за всеки от модулите се провеждат присъствено в София.

Възможна е и присъствената форма на обучение – в класна стая – при наличие на поне десет участника в курса. Присъственото обучение се  предлага само в София, след предварителна заявка и постигната договореност за началото на курса и мястото на провеждането му.

Запитвания – на адрес help@idfk.org

7. Как да се запиша?

Като изпратите попълнена регистрационна карта, сканирана диплома за завършено висше образование или служебно удостоверие от висше учебно заведение за завършен трети курс по икономическа специалност и копие от платежно нареждане за внесена административна такса, на адрес LChristoff@idfk.org

8. Анотация на дисциплините

ФП 100 Икономически концепции

Целта на този модул е да даде основни познания относно термините, концепциите и процесите в икономиката. Съдържанието му е съобразено с изискванията на КФН за изпита за инвестиционен консултант.  Фокусът е върху макроикономическите процеси тъй като те оформят общата икономическа среда (заетост, безработица, инфлация), която влияе върху финансовите пазари, както и тези пазари от своя страна влияят на общата среда чрез лихвите, валутните курсове и цените на активите. Разглежда се връзката на макроикономическата среда с финансовите пазари и финансовите инструменти, за да бъде помагалото центрирано около това, което е най-важно за финансовите консултанти.

ФП 101 Финансово планиране – принципи и практики

Курсът въвежда в принципите и практиката на професията “личен финансов консултант”. Изучават се стъпките на процеса на финасово планиране. Анализират се отношения клиент – консултант и въпросите на етиката при финансовото планиране. Изучава се концепцията за стойността на парите във времето и нейните приложения. Излагат се основните принципи и техники за съставяне, приложение и мониторинг на индивидуален финансов план. Обсъжда се регулаторната рамка на финансовите пазари и финансовия надзор у нас.

ФП 102 Застрахователни продукти и стратегии

Дисциплината разглежда принципите на управление на рисковете за индивида. Идентифицира се и се оценява рисковата експозиция на индивида. Изучават се различните видове застрахователни продукти – животозастраховане, общо застраховане, автомобилно, бизнес, медицинско застраховане, професионална отговорност и др. Прави се сравнителен анализ на застрахователни компании и застрахователни продукти. Разглеждат се застраховките, осигурявани от държавните институции. Излагат се законовите и финансовите характеристики на застраховането, както и принципите на избор на застрахователни продукти и компании. Разглежда се още регулирането на застрахователния сектор в България и данъчния режим на застрахователните продукти.

ФП 103 Планиране на инвестициите

Курсът е насочен към основните аспекти на управлението на инвестициите от гледната точка на финансовия консултант. Чрез солидна теоритична база се изучава практиката на взимане на инвестиционни решения в зависимост от личните финасови цели, икономическата среда, регулаторната рамка и данъчните условия. Разглежда се системата от финасови пазари с нейната цялостна инфраструктура – участници, посредници, институции, регулативни органи, пазарни индикатори. Анализират се най-често използваните видове финансови инструменти и се изучават методите за оценка на тяхната стойност. Излага се логиката и практиката на процеса на конструиране на инвестиционен портфейл и неговото последващо управление. Дискутират се измерителите за резултатите от инвестиционния процес. Разглеждат се и конкретни примери за планиране на инвестициите.

ФП 104 Данъчно планиране

Дисциплината се фокусира върху облагането на индивидите и върху анализа на индивидуалните кредитни продукти като важна част от финансовото планиране. Разглеждат се принципите и детайлите на облагането на личните доходи – облагаеми доходи, признати разходи, осигурителни вноски, данъчно третиране на дарения, наследства, данъчен кредит, данъчно третиране на доходи от търговия с финанасови и реални активи и др.

ФП 105 Пенсионно планиране

Дисциплината разглежда финансовото планиране по време и след активната възраст на индивида. Идентифицират се нуждите на индивида в периода след активната му възраст, анализират се евентуални финансови дефицити или излишъци. Разглеждат се трите стълба на пенсионното осигуряване в България, както и основните характеристики на съществуващите пенсионни фондове за допълнително задължително (универсални и професионални) и за доброволно пенсионно осигуряване. Анализира се стабилността на пенсионната система въз основа на държавното регулиране на пенсионния сектор. Разглежда се още данъчното третиране на пенсионните продукти. Излагат се принципите на избор на оптимални пенсионна схема и пенсионен продукт, както и особеностите на управлението на портфейли на пенсионирани лица.

 

9. Кои са преподавателите?

д-р Любомир Христов, ChFC, д-р Иван Мангачев –  ФП101 – Финансово планиране – принципи и практики.

Адреана Лазарова, Dipl. CII –  ФП102 – Застрахователни продукти и стратегии.

проф. Стефан Петранов – ФП 100 – Икономически концепции и ФП103 – Инвестиционно планиране.

Димитрина Захаринова, дипл. експерт-счетоводител – ФП104 – Данъчно планиране.

д-р Бисер Петков – ФП105  –Пенсионно планиране.

Запознайте се с преподавателите тук (PDF)