Димитър Димитров, ДФК®

Screen Shot 2015-07-29 at 8.50.25 AM

Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители от 2010 г.

Дипломиран финансов консултант,член на ИДФК от 2015 г.

Професионален опит: от 1996г. до момента професионалните ми занимания са в областта на счетоводството, данъчното облагане, одита на финансови отчети, одита на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, съдебно-счетоводните експертизи и личното финансово планиране.

 

Димитър Димитров

с.Горна Малина, област София

Тел. 0888 514 108

ел. поща: kddodit@gmail.com