Блог » 01.12.2022г. от 18:00 ч. Събитие на тема „Икономическа статистика“

01.12.2022г. от 18:00 ч. Събитие на тема „Икономическа статистика“

01.12.2022г. от 18:00 ч. Д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ).

Онлайн събитие на тема „Икономическа статистика“. Съдържание:

  • Актуални данни за БВП и прогнози
  • Актуални данни за инфлацията и прогнози
  • Информация, свързана със статистика на цени на жилища
  • Динамика при банковите депозити, свързани с наблюдаваната динамика при потреблението
  • Коментари по данни от преброяване на населението – дял на трудоспособно население, дял на население в пенсионна възраст
  • Коментари по наблюдения на д-р Колев, свързани с текущи развития на финансовите пазари и инвестиционни възможности

Визтна картичика:

Д-р Свилен Колев e заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ) с ресор „Макроикономическа статистика“, като заема поста от юли 2022 г. Под негово ръководство са над 60 опитни статистици и икономисти от дирекция „Макроикономическа статистика“, която е ключова структурна единица в системата на НСИ. Дирекцията произвежда информация за основни макроикономически показатели – брутен вътрешен продукт (БВП), брутен национален доход (БНД), дълг и излишък/дефицит на сектор „Държавно управление“, индекси на потребителските цени, цени на жилища, индикатори за околната среда и енергетиката, индикатори в областта на селското и горското стопанство и др.

Преди да се присъедини към ръководния екип на НСИ д-р Свилен Колев работи като експерт в направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциация на банките в България (АББ) в периода 2016-2022 г. В Асоциацията извършва анализи и наблюдения на статистически данни за икономиката и банковата система, подпомага изготвянето на становища, като работи и по тримесечни, годишни и ad-hoc информационни материали относно тенденциите в банковия сектор, които се публикуват на интернет страницата на АББ. Бил е представител на АББ в Групата на главните икономисти към Европейската банкова федерация, на която АББ е член.

Свилен Колев придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2019 г. от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финанси“. Темата на дисертацията му е свързана с ефектите от неконвенционалната парична политика на централните банки. Има над 30 научни публикации в национални и международни научни издания, редица участия в конференции и семинари. Член е на научния колектив на 5 научно-изследователски проекта, в т.ч. 1 национален проект на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката на Република България.

В УНСС д-р Свилен Колев работи по проекти, свързани с ефектите от неконвенционалната парична политика на централните банки и перспективите за членство на България в еврозоната. Професионалните и научните му интереси са в сферата на финансите, паричната теория и паричната политика, банковото дело, капиталовите пазари, макроикономиката, статистиката и иконометрията.

Д-р Свилен Колев е носител на приз „Докторант на годината“ на УНСС за 2017 г., на приз „Студент на годината“ в категория „Докторант на годината“ на Националното представителство на студентските съвети за 2018 г., както и на награди в конкурси за икономически разработки. Стипендиант е на фондация „Атанас Буров“.

В периода 2013-2016 г. работи като редактор с ресор „Банки и финанси“ в Investor.bg и като автор и водещ на седмичното обзорно пазарно предаване „Invest/Or”, излъчвано първоначално по ТВ Bulgaria ON AIR, а впоследствие – по Bloomberg TV Bulgaria, част от Investor Media Group.

Член е на Българската макроикономическа асоциация (БМА), Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ) и на Eurasia Business and Economics Society.

Календар на събитията