Николай Милушев, ДФК®

Дипломиран финансов консултант ДФК®

Специализирал във финансово-организационно поведение за физически лица.

Предоставя консултации в областите на: пенсионното осигуряване, инвестиции, застраховане, данъчно планиране, кредитиране, наследства.

Изготвя комплексно финансово планиране за физически лица и семейства, чрез анализ на краткосрочни, средно срочни и дългосрочни цели.

Член на ИДФК от 2017 г.