Блог » Новоприети членове на ИДФК

Новоприети членове на ИДФК

На Общото събрание на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), проведено на 17 юни 2017 г. за редовни членове на Института бяха приети 17 души, покрили изискванията и заслужили званиено „ДФК“®.

Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” („ДФК“®) е знак на професионализъм и етичност в личното финансово консултиране.

Носителят на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) :
– знае,
– умее,
– е компетентен и
– етичен.

ЗНАЕ – получил е солидни теоретични и практически знания в сферата личните финанси и работа с клиенти като е преминал успешно обучение по единствената у нас учебна програма по Финансово планиране, предлагана от Института на Дипломираните Финансови Констултанти (ИДФК).

УМЕЕ – демонстрира умения, придобити в хода на изисквания за получаване на званието   ДФК® минимален практически опит за работа с клиенти.

КОМПЕТЕНТ е. Демонстрирал е компетентността си пред независима страна – ИДФК – с успешно положен комплексен изпит, състоящ се от 200 въпроса, обхващащи всички дисциплини и аспекти на финансовото планиране.

ЕТИЧЕН е защото винаги и при всички обстоятелства поставя интереса на клиентите си на първо място като се ангажирал да спазва стриктно Етичния кодекс на ИДФК.

Дипломираният финансов консултант е член на ИДФК и името и контактите му са публично оповестени на уеб страницата на ИДФК https://idfk.org/idfk

Само Дипломираните финансови консултанти предлагат услугата комплексно финансово планиране, което е процесът на разработване на стратегии, които подпомагат хората да управляват финансовите си дела така, че да реализират житейските си цели. В хода на разработване на финансовия план дипломираните финансови консултанти правят преглед на всички аспекти на финансовото състояние на клиента в пет области, включително и взаимоотношението между често противоречащите си цели на клиента.

За компетентна консултация в свой интерес, потърсете съвет от Дипломиран финансов консултант®.