Блог » Доходност на пенсионните фондове 2002-2015

Доходност на пенсионните фондове 2002-2015

От доходността, която осигурен в пенсионен фонд получава по партидата си, зависи размерът на капитала, който ще натрупа преди пенсиониране. От размера на капитала зависи размерът на пенсията. С пенсията ще покрива  разходите си на старини.

Затова от значение за осигурените е:

1) Реалната (след изчистване на инфлацията) доходност, защото от нея зависи реалната покупателна способност на пенсията;

2) Средногодишната доходност за дълги периоди, защото инвестирането за пенсия трае десетилетия;

3) Действително получената доходност от осигурения върху всички вноски, които е направил.

Доходността, която получават осигурените в действителност е тази, която изравнява сумата на осигурителните вноски с натрупаното по партидите им в пенсионен фонд.  Тази доходност се изчислява по парично-претегления метод. ИДФК е единствената организация, която публикува изчислената по парично претегления метод доходност на ниво “пазар” – т.е. средно за всички осигурени по типове пенсионни фондове.

Към 31.12.2015 г. доходността на пенсионните фондове и на осигурените в тях е както следва:

Screen Shot 2016-02-18 at 7.14.46 AM

Източник: Изчисления на ИДФК по данни за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г., публикувани от КФН

“Номиналната доходност на фонда” е тази, изчислена на база на вноските, след като от тях са приспаднати таксите – първоначалната такса и ежегодната такса за управление.

“Номиналната доходност на осигурените” е тази, която осигурените са получили върху брутните си вноски, преди приспадане на таксите.

“Реалната доходност на осигурените” е номиналната им доходност, коригирана с инфлацията.

Дали очакваната пенсия от УПФ ще компенсира намалението на пенсията от ДОО или не и така дали две пенсии ще са равни на една или не, зависи от това дали доходността от УПФ изпреварва темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната. Средногодишната реална доходност на осигурените в УПФ за периода от 2002 до края на 2015 г. е:
*  0.53 % или по 53 стотинки на 100 лв. годишно.

Реалният годишен темп на нарастване на средния осигурителен доход за страната в периода 2002-2015 г. е

*  3.8 % и изпреварва значително доходността на осигурените в УПФ.

Продължаването на тенденцията нарастването на средния осигурителен доход за страната да изпреварва доходността на осигурените в УПФ гарантира, че пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване и така две пенсии ще са по-малко от една.