Блог » ИДФК за измененията в КСО

ИДФК за измененията в КСО

Предложения на ИДФК по Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, публикуван за обществено обсъждане на 22.04.2106 г. на страницата на Министерството на финансите

Институтът на дипломираните финансови консултанти (ИДФК) представи становището си и предложения по проекта за ЗИД на КСО, публикуван за обсъждане от Министерството на финансите. ИДФК отчита, че проектът предлага решения на остростоящи въпроси пред уредбата на пенсионното дело, а именно:

– усъвършенстване корпоративното управление на пенсионните дружества;
– усъвършенстване на инвестиционната политика на пенсионните фондове и

– детайлна уредба на фазата на изплащане на пенсии от пенсионните фондове.

 

ИДФК не взема отношение по предложението на Министерството на финансите пожизнени да бъдат изплащани срещу прехвърляне парите по индивидуални партиди в технически резерви на пенсионните дружества без право унаследяване. Намираме, че това е едно възможно решение за фазата на изплащане. В обществен оборот бяха разпространени възгледи, че е необходим по-широк избор от пенсионни продукти. Подкрепяме този възглед, като отчитаме, че предложеният от Министерство на финансите вариант ще има за резултат най-високите възможни пенсии при дадена сума, натрупана по индивидуални партиди.

 

ИДФК прави пет предложения за допълване текстовете на ЗИД на КСО, от които по-важните са три – избор на фазата на натрупване, гарантиране на допълнителни пенсии от УПФ и по-гъвкав достъп до пенсии от УПФ:
Избор и на фазата на натрупване

 • Предлагаме на пенсионните фондове да бъде дадена възможност да предлагат поне ПЕТ подфонда към всеки УПФ/ ДПФ с различен рисков профил.
  Мотиви: Натрупванията по лични партиди зависят съществено от доходността на управление на осигурителни вноски. Очакваната доходност на първо място зависи от нивото на поетия инвестиционен риск. Балансът “риск – очаквана доходност” е въпрос на лично предпочитание и за осигурените трябва да е възможно да направят личния си осъзанат избор, защото те са тези, които носят и последиците от резултатите на инвестиране под формата на натрупани средства, а от там и на размер на пенсиите.

Гарантиране на допълнителни пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване

 • Предлагаме разкъсване на връзката между осигуряването в държавното обществено осигуряване (ДОО) и допълнителното задължително осигуряване (ДЗПО) в УПФ като гаранция за това, че ДЗПО ще осигурява допълнителни пенсии. В момента, осигуряващите се в УПФ разделят задължителната си осигурителна вноска между ДОО и ДЗПО. Това води до намаляване на пенсията от ДОО и поражда риск сумата от двете им пенсии (от ДОО и УПФ) да е по-малка от една пенсия, само от ДОО, на която биха имали право, ако не са се осигурявали в УПФ.
  Необходимо и достатъчно условие пенсията от УПФ да компенсира точно намалението на пенсията от ДОО е доходността, получавана от осигурените по техните партиди в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС), от който се изчислява пенсията от ДОО[1]. На практика, съотношението за последните 14 години е точно обратното и темпът на нарастване на СОДС значително изпреварва доходността на осигурените в УПФ. Така, за периода 2002-2015 г. реалният средногодишен темп на нарастване на СОДС е 3.8 %, а средногодишната доходност на осигурените в УПФ – едва 0.53 %. При продължаване на тази тенденция осигуряването в УПФ е във вреда на осигурените защото неминуемо води до намаляване на пенсионния доход, тъй като сумата от двете им пенсии ще е по-малка от една.
  За гарантиране получаването на допълнителна пенсия, свръх тази, на която осигурените имат право от ДОО, предлагаме, целият размер на задължителната осигурителна вноска за всички осигурени, независимо от година на раждане, да постъпва ДОО. По избор, осигурените и техните работодатели да могат да правят осигурителни вноски УПФ извън вноската в ДОО за допълнителна пенсия. Допълнителните осигурителни вноски в УПФ (до определен размер) да бъдат освободени от данъци.

Гъвкав достъп до пенсии от УПФ

 • Предлагаме да бъде обмислен още веднъж тескта в ЗИД на КСО, предвиждащ осигурените в ДЗПО да могат да кандидатстват за пенсия от УПФ най-рано една година преди навършване на пенсионна възраст. Предлагаме да бъде запазен текстът на чл. 167, ал. (2), от действащия в момента Кодекс за социално осигуряване (ДВ, изм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1. 01.2016 г.), с който се дава право на пожизнена пенсия от УПФ до пет години преди навършване на възрастта по чл. 68 ал. 1 при наличие на достатъчно средства по партидата за отпускане на поне минималната пенсия за страната. Съображението ни е, че за значима част на хора в предпенсионна възраст намирането на работа при запазено ниво на заплащане може да представлява порблем.

  С пълния текст на становището на ИДФК, изпратено на 28.04.2016 г. до Министерството на финансине, можете да се запознаете ТУК.

За контакти:
Любомир Христов, ChFC
тел. 089 789 9152
ел. поща: idfkbg@gmail.com

Май 2016 г.

Институтът на Дипломираните Финансови Консултанти (ИДФК) е неправителствено сдружение, основано през 2004 г. Мисията му е да:

 • Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България;
 • Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им.
 • Подпомага широката публика като присъжда професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” (ДФК®) и го поддържа като най-висок стандарт за компетентни, професионални и етични финансови консултации у нас.

 

[1] Вж. Любомир Христов, (2016), “Две пенсии или една?” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740262