Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, ИДФК, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни:
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 1. Кои сме ние?

Сдружение ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАНТИ (ИДФК) е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност като стандартоопределящ и дисциплиниращ орган в областта на индивидуалните и семейни финансови услуги. Седалище и адрес на управление: ул. “Любен Каравелов” № 27, София, 1142

Тел/Факс: (02) 963 0414; ел поща: admin@idfk.org

 1. Защо ИДФК трябва да събира и съхранява лични данни?

За да можем да отговорим на Вашето запитване, което сте отправили чрез уебсайта  https://idfk.org/, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, ИДФК ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

 1. Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:
Вид лични данниИзточник:
ИменаСубекта на данни
Електронна пощаСубекта на данни 
IP адресГенериран автоматично
Данни за посещение на уебсайтаГенерирани автоматично

На нашия уебсайт: https://idfk.org/, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за „бисквитки“.

 1. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани с цел:
  1. Контакт и кореспонденция с посетители на уебсайта;
  1. Обратна връзка и отговори на запитвания;
  1. Подобряване на функционалностите и изгледа на уебсайта.
 1. Нашето правно основание за обработка на личните данни:
  1. Вашето съгласие;
  1. Предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
  1. Легитимен интерес;
 1. Нашият легитимен интерес да обработваме Вашите данни обхваща:
  1. Контакт с потенциални клиенти и посетители на уебсайта.
  1. Подобряване на функционалностите и изгледа на уебсайта.
 • Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, ИДФК ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до нашия Отговорник по защита на данните.

 • Разкриване пред трети лица
  • Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:
Tип трети лицаКатегория лични данни, които им се предаватЦел
Членове на ИДФКИмена, електронна пощаСвързване с консултант по Ваша инициатива;
Google Ireland Inc.IP адрес, данни за посещение на уебсайтаПодобряване на функционалностите на уебсайта;
 • Период на съхранение

ИДФК ще съхранява личните Ви данни след подаване на контактна форма до изпълнение на целта, за която данните са събрани или до оттегляне на Вашето съгласие.

 • Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че ИДФК откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 6 по-долу.
 • Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от ИДФК или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и Отговорник по защита на данните на ИДФК.


Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния органДанни за контакт с Отговорник по защита на данните

Лице за контакт:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)Вахан Тахмизян
Адрес 1:Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ул. „Любен Каравелов“ 27, 1142, Център, София
Имейл:kzld@cpdp.bgadmin@idfk.org
Телефонен номер:02/91-53-518+359898492530
 • Допълнителна информация

При какви обстоятелства ИДФК  ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.


Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава ИДФК?
ИДФК по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако ИДФК съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита  на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на ИДФК или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.


Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), ИДФК приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка.