Какво е продължаващо обучение?

Продължаващото обучение (ПО) е способ за усъвършенстване, който потвърждава, че Вашите знания са актуални. Изискванията за ПО са определени нормативно в Устава на ИДФК, както и в Правилника за лицензиране.

Званието ДФК® може да бъде подновявано неограничен брой пъти при условие, че консултантът изпълнява изискванията за продължаващо обучение. Да бъдете ДФК не се ограничава единствено със завършването на програмата, а и с ангажимента да поддържате познания, актуални към променящите се срада и изисквания. Носителите на званието са обвързани с Шести Принцип – Компетентност от Кодекса за етично поведение и професионална отговорност на Дипломирания финансов консултант®

ПО подсигурява ниво, достатъчно виско за справяне в конкурентна среда. Помага:

  • Да изграждате доверие и авторитет
  • Да се адаптиате в променяща се среда, чрез непрекъснато актуализиране на уменията
  • Да подкрепите кариерните си амбиции
  • Да бъдете още по-продуктивни

Обичайно, заетите в сферата на финансовите услуги развиват и поддържат компетенции в продължение на цялата им кариера независимо от специлаността и нишата, в която работят.

Календар на събитията.

Правила.