Как да стана ДФК

Как да придобия професионалното звание ДФК®?

 1. Завършете Програмата за ОБУЧЕНИЕ за ДФК.
 2. Положете комплексен ИЗПИТ за ДФК.
 3. Демонстрирайте подходящ ОПИТ във финансовата сфера и работа с клиенти.
 4. Положете етичната клетва и спазвайте ЕТИЧНИЯ КОДЕКС на ИДФК
 5. Станете редовен член на ИДФК. (Устав на ИДФК)

ОБУЧЕНИЕ

Програмата за обучение за ДФК® е разработена от ИДФК и е в съответствие с изискванията на европейската практика.  Регистрационна карта (DOC). За записване – изпратете попълнена Регистрационна карта и копие от необходимите документи на адрес help@idfk.org

ИЗПИТ

Завършилите успешно обучението за ДФК® подават заявление и заплащат такса за явяване на комплексен изпит за ДФК® . Заявления свободен текст се подават по ел. поща на адрес help@idfk.org, a таксата от 240 лв. се заплаща по банковата сметка на ИДФК не по-късно от десет дена преди датата на изпита. Изпитите се провеждат два пъти в годината – в последната събота на м. май и последната събота на м. ноември. Изпитът е с продължителност най-много четири часа и се провежда под формата на тест, състоящ се от 200 въпроса от затворен тип.

ОПИТ

За присъждане на професионалното звание ДФК® кандидатът трябва да демонстрира минимум една година подходящ опит – инвестиционен брокер, застрахователен брокер, застрахователен или инвестиционен агент, служител частно банкиране и други дейности, свързани с обслужване на клиенти. Управителният съвет преценява дали демонстрираният опит е подходящ или не за всяко отделно заявление.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кандидатът за професионалното званието ДФК® полага клетва и се задължава да спазва изискванията на Етичния кодекс на ИДФК.  (PDF).

След успешно издържан изпит за ДФК®, кандидатът подава ЗАЯВЛЕНИЕ до ИДФК. Формата на Заявлението може да се изтегли от тук (PDF). Заявлението се заверява нотариално и се подава по пощата на указания в него адрес. В рамките на 45 дена след получаване на заявлението Управителния съвет на ИДФК присъжда професионалното звание ДФК® на кандидата или му съобщава за отрицателното си решение с мотивиран отказ.

Присъждане на професионалното звание “ДФК®”

Всеки завършил учебната програма по финансово планиране и успешно издържал комплексен изпит за ДФК®  и изпълняващ условията за опит и етичност, може да кандидатства пред ИДФК за присъждане на професионалното звание ДФК® – знак на компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги. За целта:

 1. Запознайте се с Устава на ИДФК (PDF);
 2. Припомнете си Етичния кодекс на ИДФК (PDF);
 3. Запознайте се с Правилата за използване на колективната марка ДФК® (PDF);
 4. ПОПЪЛНЕНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на финансово звание  ДФК® (PDF);
 5. ЗАВЕРЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО НОТАРИАЛНО!
 6. Приложете копия от:
 7. Диплом за завършено висше образование;
 8. Удостоверение за завършено обучение по финансово планиране, издадено от ВУЗФ или ИДФК.
 9. ИЗПРАТЕТЕ подписаното и нотариално заверено ЗАЯВЛЕНИЕ заедно с копията от докуметите по т. 6 на адрес:
  ИДФК, ул. “Любен Каравелов” № 27, ет.3, 1142 София