Как да стана ДФК

Как да придобия професионалното звание ДФК®?

 1. Завършете Програмата за ОБУЧЕНИЕ за ДФК.
 2. Положете комплексен ИЗПИТ за ДФК.
 3. Демонстрирайте подходящ ОПИТ във финансовата сфера и работа с клиенти.
 4. Положете етичната клетва и спазвайте ЕТИЧНИЯ КОДЕКС на ИДФК
 5. Станете редовен член на ИДФК.

ОБУЧЕНИЕ

Програмата за обучение за ДФК® е разработена от ИДФК и е в съответствие с изискванията на европейската практика.

ИЗПИТ

За успешно завършване на цялостната програма се полагат три изпита и заключителна защта на финансов план на клиент. Изпит може да бъде положенен само при условие, че дисциплините в съответния модул са преминати или признати. Необходимо условие за защита на финансов план след модул „М34 Житейско финансово планиране“ е всички изпити да бъдат успешно защитени.

Изпитите се провеждат присъствено, в гр. София, с квестор.

ОПИТ

За присъждане на професионалното звание ДФК® кандидатът трябва да демонстрира минимум една година подходящ опит.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кандидатът за професионалното званието ДФК® полага клетва и се задължава да спазва изискванията на Етичния кодекс на ИДФК.

След успешно издържан изпит за ДФК®, кандидатът подава ЗАЯВЛЕНИЕ до ИДФК. Заявлението се заверява нотариално и се подава по пощата на указания в него адрес. В рамките на 45 дни след получаване на заявлението Управителния съвет на ИДФК присъжда професионалното звание ДФК® на кандидата или му съобщава за отрицателното си решение с мотивиран отказ.

Присъждане на професионалното звание “ДФК®”

Всеки завършил учебната програма по финансово планиране и успешно издържал комплексен изпит за ДФК®  и изпълняващ условията за опит и етичност, може да кандидатства пред ИДФК за присъждане на професионалното звание ДФК® – знак на компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги. За целта:

 1. Запознайте се с Устава на ИДФК
 2. Припомнете си Етичния кодекс на ИДФК
 3. Запознайте се с Правилата за използване на колективната марка ДФК®
 4. Прочетете правилника за линезиране на ДФК®
 5. ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на финансово звание  ДФК®
 6. Приложете копиe от Диплом за завършено висше образование или съответната квалификация;
 7. ИЗПРАТЕТЕ подписаното и нотариално заверено ЗАЯВЛЕНИЕ заедно с копията от докуметите по т. 6 на адрес:
  ИДФК, : гр. София, Младост 4, бул. Околовръстен път 257, ет. 2, или подпишете същото с квалифициран електронен подпис и го изпратете чрез електронна поща на адрес admin@idfk.org