Календар на събитията

Записване до 28.04.2023г., индивидуално обучение на запис, с последваща групова сесия. 

„Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти“ от Данъчна Акдемия, Д-р Светлин Кръстанов.

Част от акредитираната прогрма за продължаващо обучение (ПО).


20.03.2023г., 18:30 и след това всеки вторник и четвъртък от 18:30 до 19:30,  до приключване на занятията, Д-р Любомир Христов, ChFC.

Обновен курс М23 „Пенсионно планиране“ от програмата на ИДФК®

Част от акредитираната прогрма за продължаващо обучение (ПО).


Отминало. 02.02.2023г. от 19:30 , Д-р Любомир Христов, ChFC.

Въведение в работата с психометричния въпросник за поносимост към риск. 

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)


Отминало. 17.01.2023г. от 18:30 ч.Радослав Желязов, Началник отдел „Емитенти и членство“ към БФБ АД.

Онлайн семинар на тема „Българска фондова борса“ АД. Съдържание:

 1. Как работи Борсата /регулиран пазар, многостранна система за търговия, BEAM, BSE International, IPO, търгувани инструменти, индекси/;
 2. Инфраструктура на пазара /борса, депозитар, инвестиционни посредници, емитенти, корпоративни събития, инвеститори/;
 3. Достъп до пазара /платформи за търговия, директен достъп, подаване на поръчки/;
 4. Търговия и ликвидност /търговска сесия, видове поръчки, ликвидност, маркет-мейкър, инвестиционно решение, инвестиционен консултант/;
 5. Нормативна рамка /ЗППЦК, ЗПФИ, Регламенти, данъчно облагане, GDPR/

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)


Отминало. 24.11.2022г. от 18:00 ч., Благовест Караджов, управител в инвестиционната P2P (peer to peer) платформа iuvo.

Онлайн семинар на тема „P2P инвестиции“. Съдържание:

 • Какво е P2P?
 • Какво представлява iuvo?
 • Как се структурират продуктите от iuvo? Т.е. какво купува клиента?
 • Продукти на iuvo с фиксирана доходност срещу такива с плаваща
 • Ползи за клиентите и защита
 • Ликвидност

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)


Отминало. 01.12.2022г. от 18:00 ч. Д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ).

Онлайн събитие на тема „Икономическа статистика“. Съдържание:

 • Актуални данни за БВП и прогнози
 • Актуални данни за инфлацията и прогнози
 • Информация, свързана със статистика на цени на жилища
 • Динамика при банковите депозити, свързани с наблюдаваната динамика при потреблението
 • Коментари по данни от преброяване на населението – дял на трудоспособно население, дял на население в пенсионна възраст
 • Коментари по наблюдения на д-р Колев, свързани с текущи развития на финансовите пазари и инвестиционни възможности

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)

Какво е продължаващо обучение?

Правила.