Блог » 17.01.2023г. от 18:30 ч. Събитие на тема „Българска фoндова борса“

17.01.2023г. от 18:30 ч. Събитие на тема „Българска фoндова борса“

17.01.2023г. от 18:30 ч.Радослав Желязов, Началник отдел „Емитенти и членство“ към БФБ АД.

За членовете на ИДФК г-н Желязов ще представи темите:

  1. Как работи Борсата /регулиран пазар, многостранна система за търговия, BEAM, BSE International, IPO, търгувани инструменти, индекси/;
  2. Инфраструктура на пазара /борса, депозитар, инвестиционни посредници, емитенти, корпоративни събития, инвеститори/;
  3. Достъп до пазара /платформи за търговия, директен достъп, подаване на поръчки/;
  4. Търговия и ликвидност /търговска сесия, видове поръчки, ликвидност, маркет-мейкър, инвестиционно решение, инвестиционен консултант/;
  5. Нормативна рамка /ЗППЦК, ЗПФИ, Регламенти, данъчно облагане, GDPR/

Визитна картичка:

Служител на БФБ от 1998 г.
Магистър Стопанско управление, Технически университет – София, Стопански факултет
Към настоящия момент на позиция Началник отдел „Емитенти и членство”
Пряко отговорен за допускане на финансови инструменти до търговия;

Допускане на борсови и инвестиционни посредници до търговия;
Участва в създаването на „Национален кодекс за корпоративно управление”;
Участие при разработване на правилата за дейността на БФБ;
Участник в редица проекти за развитието на капиталовия пазар включително международни;
Работа с чуждестранни контрагенти на БФБ-София АД;
Участва в разработката на вътрешни за организацията на БФБ програми и приложения;
Участва в подготовката, обработката и анализа на информация от финансовите отчети на БФБ;
Участва в разработката на предложения за промени в нормативна уредба.
от 07.04.2017 до сега – Член на одитния комитет към БФБ АД
от 22.11.2018 до сега – Основен представител на БФБ в комитета на ползвателите при Централен депозитар АД

Календар на събитията

Продължаващо обучение

Българска фондова борса АД