Новини

 • Новоприети членове на ИДФК

  На Общото събрание на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), проведено на 17 юни 2017 г. за редовни членове на Института бяха приети 17 души, покрили изискванията и заслужили званиено “ДФК”®. Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК”®) е знак на професионализъм и етичност в личното финансово консултиране. Носителят на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) : […]

 • Доходност на пенсионните фондове 2002-2016

  Осигурените в УПФ и ДПФ са губещи защото:
  *) реална доходност на всички осигурени в ДПФ е отрицателна,
  *) реалната доходнст на осигурените н УПФ е недостатъчна и прави две пенсии по-малко от една.

 • ИДФК за измененията в КСО

  ИДФК прави пет предложения за допълване текстовете на ЗИД на КСО, от които по-важните са три – избор на фазата на натрупване, гарантиране на допълнителни пенсии от УПФ и по-гъвкав достъп до пенсии от УПФ

 • Доходност на пенсионните фондове 2002-2015

  Тенденцията средният осигурителен доход да изпреварва доходността на осигурените в УПФ гарантира, че пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване и така две пенсии ще са по-малко от една.