АКТУАЛНО – измененията в Кодекса за социално осигуряване

ИДФК предлага онлайн курс по пенсионно планиране, основано на последните изменения в Кодекса за социално осигуряване. Виж повече подробности.   Какво? Обучение по “Пенсионно планиране” – Модул 23 от академичната програма на ИДФК Защо? За да бъде компетентен да предоставя професионално пенсионно планиране след 1.01.2021 г., ДФК, както и други професионалисти в областта, трябва да … Още

Започна записване за обучение по програмата за ДФК®

Тече записване за програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти (ДФК®). Лекциите започват на 5 октомври 2020г. Повече информация в раздел „За кандидат ДФК®„ Получилите професионалното звание „ДФК®“: – Са подготвени на практика да предоставят услугата комплексно финансово планиране в най-добър интерес на клиентите си; – Отговаря на и надхвърлят регулаторните изисквания за компетентност при … Още

Новоприети членове на ИДФК

На Общото събрание на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), проведено на 17 юни 2017 г. за редовни членове на Института бяха приети 17 души, покрили изискванията и заслужили званиено „ДФК“®. Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” („ДФК“®) е знак на професионализъм и етичност в личното финансово консултиране. Носителят на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) : … Още

Доходност на пенсионните фондове 2002-2016

Доходността, която осигурените в пенсионенни фондове получават е от критична важност за размера на парите, които ще натрупат по партидите си. От размера на средствата по партидата зависи размерът на пенсията. С пенсията ще покриват  разходите си на старини.

Затова от значение за осигурените е:

1) Реалната (след изчистване на инфлацията) доходност, защото от нея зависи реалната покупателна способност на пенсията;

2) Средногодишната доходност за дълги периоди, защото инвестирането за пенсия трае десетилетия;

3) Действително получената доходност от осигурения върху всички вноски, които е направил.

Доходността, която получават осигурените в действителност е тази, която изравнява сумата на осигурителните вноски с натрупаното по партидите им в пенсионен фонд.  Тази доходност се изчислява по парично-претегления метод. ИДФК е единствената организация, която публикува изчислената по парично претегления метод доходност на ниво “пазар” – т.е. средно за всички осигурени по типове пенсионни фондове.

Към 31.12.2016 г. реалната средногодишна доходност на пенсионните фондове и на осигурените в тях е както следва:

Източник: Изчисления на ИДФК по предварителни данни за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г., публикувани от КФН.

Номиналната доходност на фонда” е тази, изчислена на база на вноските, след като от тях са приспаднати таксите – първоначалната такса и ежегодната такса за управление.

Номиналната доходност на осигурените” е тази, която осигурените са получили върху брутните си вноски, преди приспадане на таксите.

Реалната доходност на осигурените” е номиналната им доходност, коригирана с инфлацията.

Осигурените в УПФ и ДПФ са губещи защото:

*) Средногодишната реална доходност на всички осигурени в ДПФ (доброволни пенсионни фондове) е отрицателна, което означава че са внесли повече от това, с което разполагат на 31.12.2016 (по покупателна способност);
*) Средногодишната реална доходност на всички осигурени в УПФ (универсални пенсионни фондове) е положителна, 0.85 %, или по 85 стотинки на всеки 100 лв. вноска на година. Въпреки това, те губят, защото при тази незначителна доходност пенсиите им от УПФ няма да компенсират намалението на пенсията им от държавното обществено осигуряване и така техните две пенсии ще са по-малко от една, от ДОО в пълен размер, ако не се осигуряват в УПФ. Така е защото за същия период – 2002-2016 г., средният осигурителен доход за страната, от който се изчислява пенсията от ДОО е нараствал реално средногодишно с 4 % или четири пъти по-бързо от нарастването на средствата по партиди в УПФ.

 

ИДФК за измененията в КСО

ИДФК прави пет предложения за допълване текстовете на ЗИД на КСО, от които по-важните са три – избор на фазата на натрупване, гарантиране на допълнителни пенсии от УПФ и по-гъвкав достъп до пенсии от УПФ