Обучение за ДФК

Какво е Обучение за ДФК®?

ДФК® е знак за компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги. Първото условие за професионализъм е подходящото обучение за ДФК® . Тук ще намерите отговори на следните въпроси:

1. Какво ще науча ако завърша програмата?

2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?

3. Каква е продължителността на програмата?

4. Каква е цената?

5. Какви са изискванията за записване в програмата?

6. Къде и как се предлага?

7. Как да се запиша?

8. Кои са преподавателите?

 

1. Какво ще науча ако завърша програмата?

Завършилите успешно Програмата за обучение за ДФК® ще придобият знания и умения, които ще им позволят:

  • Да обясняват на потенциалните клиенти принципите и концепциите на финансовото планиране и структурата на всеобхватния финансов план;
  • Да обясняват предлаганите услуги, процеса на планиране, метода на „жизнения цикъл”, необходимата документация, ролята на клиента и задълженията на неговия консултант;
  • Да събират данни за финансовото състояние на клиента, да определят неговите цели, очаквания и поносимост към финансов риск;
  • Да разработват и представят на клиента всеобхватен финансов план (или такъв с ограничен обхват според нуждите на клиента) според обстоятелствата и предварителната уговорка;
  • Да подпомогнат клиента при изпълнение на плана, да координират услугите на други професионалисти, необходими за изпълнение на плана (адвокати, счетоводители, застрахователни агенти, брокери и пр.);
  • Да наблюдават резултатите, да подлагат на периодична преценка плана и да предлагат промени, да поддържат контакт с клиента и да се информират в промените в неговите житейски обстоятелства и как те се отразяват на финансовия план.

2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?

Програмата за обучение се провежда на три нива, като след всяко ниво се полага изпит, а след 3-тото ниво, и защита на финансов план за реален клиент. За повече подробности, попитайте на адрес help@idfk.org

3. Каква е продължителността на програмата?

Ниво I и II са с продължителност 11 седмици всяко, а Ниво III – 8 седмици. Обучениено се провежда във формат “виртуална класна стая” с лекции в реално време през платформата Zoom.us. Това означава, че обучението е достъпно от цялата страна, без да е необходимо пътуване.

4. Каква е цената?

Цената за всяко от нивата е 1245.00 лв. Възможна е отстъпка от цената при клас от минимум 11 души.

5. Какви са изискванията за записване в програмата?

За записване в Програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти е необходимо:

Да имате завършено висше образование (независимо от специалността) или завършен минимум трети курс в икономическа специалност.

Необходими документи:

  • Копие от диплома за завършено образование (най-високата степен) или удостоверение  за завършен трети курс от висшето учебво заведение.
  • Попълнена регистрационна карта.
  • Платежно нареждане за внесен депозит в размер на 100 лв. (приспада се от цената, не се възстановява при отказ от обучение).

6. Къде и как се предлага?

Програмата се предлага като дистационно обучение – “виртуална класна стая”. От дистационната форма могат да се възползват курсисти от цялата страна.

Тестовете за всеки от модулите се провеждат присъствено в София.

Запитвания – на адрес help@idfk.org

7. Как да се запиша?

Като изпратите попълнена регистрационна карта, сканирана диплома за завършено висше образование или служебно удостоверие от висше учебно заведение за завършен трети курс по икономическа специалност и копие от платежно нареждане за внесена административна такса, на адрес LChristoff@idfk.org 

8. Кои са преподавателите?

Карина Караиванова, Председател на КФН;

д-р Бисер Петков, Министър на труда и социялната политика;

проф. Стефан Петранов – професор в СУ “Кл. Охридски”

д-р Любомир Христов, ChFC – Председател на УС на ИДФК.

Татяна Битунска – актюер;

Деян Василев, ДФК – “Моите пари”;

д-р Ив. Мангачев – доктор по право;

Димитрина Захаринова, дипл. експерт-счетоводител.