Обучение за ДФК

Какво е Обучение за ДФК®?

ДФК® е знак за компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги. Първото условие за професионализъм е подходящото обучение за ДФК® . Тук ще намерите отговори на следните въпроси:

 1. Какво ще науча ако завърша програмата?
 2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?
 3. Каква е продължителността на програмата?
 4. Кои са дисциплините в програмата и каква е цената?
 5. Какви са изискванията за записване в програмата?
 6. Къде и как се предлага?
 7. Как да се запиша?
 8. Кои са преподавателите?

 

1. Какво ще науча ако завърша програмата?

Завършилите успешно Програмата за обучение за ДФК® ще придобият знания и умения, които ще им позволят:

 • Да обясняват на потенциалните клиенти принципите и концепциите на финансовото планиране и структурата на всеобхватния финансов план;
 • Да обясняват предлаганите услуги, процеса на планиране, метода на „жизнения цикъл”, необходимата документация, ролята на клиента и задълженията на неговия консултант;
 • Да събират данни за финансовото състояние на клиента, да определят неговите цели, очаквания и поносимост към финансов риск;
 • Да разработват и представят на клиента всеобхватен финансов план (или такъв с ограничен обхват според нуждите на клиента) според обстоятелствата и предварителната уговорка;
 • Да подпомогнат клиента при изпълнение на плана, да координират услугите на други професионалисти, необходими за изпълнение на плана (адвокати, счетоводители, застрахователни агенти, брокери и пр.);
 • Да наблюдават резултатите, да подлагат на периодична преценка плана и да предлагат промени, да поддържат контакт с клиента и да се информират в промените в неговите житейски обстоятелства и как те се отразяват на финансовия план.

2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?

Програмата за обучение се провежда в три семестъра, като след всеки семестър се полага изпит. Тя завършва с подготовка и защита на финансов план за реален клиент.

Програмата се предлага в два формата – дистанционен и онлайн формат.

А) Дистанционен формат:

При тази форма всеки участник получава комплект печатни материали, презентации и достъп до видео лекции по съответната дисциплина в продължение на 6 месеца. Участникът се подготвя самостоятелно по тях, след което се явява на изпит в определените изпитни сесии. Записването за обучение е целогодишно.

Б) Онлайн формат:

При сформиране на група от желаещи, не по-малка от 6 лица, по решение на Управителния съвет на ИДФК се организират лекции „на живо“, които се провеждат онлайн. Записването за този формат е само през месец септември – преди началото на Програмата.

И за двете форми на обучение изпитни сесии се провеждат три пъти годишно през месеците – февруари, юни и септември.

За повече подробности, попитайте на адрес admin@idfk.org

3. Какви са продължителността на програмата?

Обучението за онлайн формата започва през първата седмица на м. октомври и трае да края на м. юли на следващата година. Дистанционният формат е целогодишен и участниците могат да записват отделни модули (курсове) или цели семестри по всяко време.

4. Кои са дисциплините в програмата и каква е цената?

Семестър I Дистанционен формат Онлайн формат Изпит
М21 Управление на личните финанси 175 лв. 220 лв.
М11 Регулаторна среда и етика 175 лв. 220 лв.
М12 Икономически концепции 205 лв. 255 лв.
М13 Инвестиции и управление на активи 350  лв. 435 лв.
Общо 905 лв. 1,130 лв. 150 лв.
Семестър II
М14 Инвестиционно планиране 175 лв. 220 лв.
М22 Управление на иска и застрахователно планиране 350 лв. 435 лв.
М23 Пенсионно планиране 350 лв. 435 лв.
Общо 875 лв. 1,090 лв. 150 лв.
Семестър III и заключителен модул
М31 Принципи на финансовото планиране 145 лв. 180 лв.
М32 Данъчно планиране 60 лв. 75 лв.
М33 Основи на наследственото и семейно право 60 лв. 75 лв.
Общо 265 лв. 330 лв. 150 лв.
Заключителен модул – ДФК
М34 Житейско финансово планиране (Финансов план за клиент) 260 лв. 325 лв.
Общо 260 лв. 325 лв. 300 лв.
ТОТАЛ 2,040 лв. 2,545 лв. 750 лв.

Важна информация: При записване  и заплащане на цената за цял семестър се получава отстъпка от 5%. При записване и заплащане на цената за цялата програма (три семестъра + Модул  34) се получава отстъпка от 7%.  Редовни членове на ИДФК  ползват отстъпка 10%. Цената за изпит включва един изпит и възможност за един поправителен изпит .

Още важна информация: Явяване на изпит за даден семестър става, след като участникът в програмата е записал и заплатил всички модули (курсове) от съответния семестър.  Лица, които са завършили университетски специалности, в които са учили някои от дисциплините, включени в програмата, могат да  заявят това със съответните доказателства пред Управителния съвет. В такъв случай те могат да бъдат освободени от такса за съответния курс.

5. Какви са изискванията за записване в програмата?

За записване в Програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти е необходимо:

Да имате завършено висше образование (независимо от специалността) или завършен минимум трети курс в икономическа специалност.

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено образование (най-високата степен) или удостоверение  за завършен трети курс от висшето учебно заведение.
 • Попълнена Регистрационна карта.
 • Платежно нареждане за внесен депозит в размер на 100 лв. (Депозитът се приспада от цената за обучение, но не се възстановява при отказ от обучение).

6. Къде и как се предлага?

Програмата се предлага като дистанционно обучение във формат “виртуална класна стая”. Използат се платформите Zoom.us и Siminars.com. От дистанционната форма могат да се възползват курсисти от цялата страна без да се налага да пътуват.

Тестовете за всеки изпит се провеждат присъствено в София.

Запитвания – на адрес admin@idfk.org

7. Как да се запиша?

Като изпратите попълнена Регистрационна карта, сканирана диплома за завършено висше образование или служебно удостоверение от висше учебно заведение за завършен трети курс по икономическа специалност и копие от платежно нареждане за внесена административна такса, на адрес admin@idfk.org

8. Кои са преподавателите?

доц. д-р Бисер Петков – УНСС;

проф. д-р Стефан Петранов – професор в СУ “Кл. Охридски”

д-р Любомир Христов, ChFC – Председател на УС на ИДФК.

Татяна Битунска – актюер;

д-р Ив. Мангачев – доктор по право;

Димитрина Захаринова, дипл. експерт-счетоводител.

Записване

За записване в дистанционна форма за обучение, моля:

 1. Свалете и попълнете Регистрационната карта, като укажете каква форма на обучение заплащате.
 2. Внесете съответната такса по сметката на ИДФК.
 3. Изпратете попълнената Регистрационна форма, копие от Диплома за завършено образование и копие от Платежното нареждане на адрес admin@idfk.org (Ако притежавате Сертификат от КФН, сканирайте и приложете и него).

Банкова сметка на ИДФК:

Получател: ИДФК
Банка: 
ДСК
IBAN:  BG
26STSA93000027262539
BIC: STSABGSF
Основание: 
Такса за обучение

Важна информация: Записването за онлайн формата за периода 2020-2021г. следва да стане до  20-ти септември 2020г