Блог » Ако можеш – част 8 и последна

Ако можеш – част 8 и последна

Как да изпълним стратегията?

И така, как реално да осъществите инвестиционната стратегия, очертана по-горе? Както споменахме в първия раздел, най-важният ви приоритет е да се измъкнете от дългове. Дотогава единствените пари, които инвестирате, ще са минимално необходимата вноска в 401(k) пенсионен план [в САЩ], която позволява да използвате максималната вноска от работодателя си. [За България това предложение съответства на вноската от 5 % от работната заплата в универсален пенсионен фонд по ваш избор. Макар и да можете да изберете пенсионното дружество, което управлява пенсионния ви фонд, вие не можете да изберете нито колко да е вноската ви, нито как (в портфейл с каква структура) да бъдат инвестирани средствата ви]. Извън това трябва да използвате всяка стотинка за да ликвидирате всички студентски и потребителски заеми, които имате.

На следващо място, имате нужда от “авариен фонд”, вложен в [срочен банков депозит или държавни ценни книжа]. В този фонд трябва да съберете сума, достатъчна да покрие разходите ви за шест месеца. Средствата по “аварийния фонд” не бива да са инвестирани в пенсионен фонд, до който нямате достъп за десетилетия напред.

След това и само след това, можете да започнете да спестявате сериозно за пенсия. За повечето млади хора [у нас] възможностите са или [фонд за доброволно пенсионно осигуряване или подходяща животозастраховка или портфейл, управляван през брокерска сметка, като брокерската сметка може да бъде открита или в България или в чужбина, например в която и да е страна-членка на Европейския съюз].

[Спестяването за допълнителна пенсия във фонд за допълнително пенсионно осигуряване носи данъчни облекчения ако вноските ви са до 10 % от годишния ви доход. Инвестирането в такива фондове, обаче, е свързано с по-високи от възможните такси, но още по-важно е, че според действащото към 1.1.2015 г. законодателство у нас, вие нямата право и възможност да избирате как да бъдат инвестирани и управлявани средствата ви. Подобно, осигуряването за пенсия чрез животозастрахователен продукт, също носи данъчно облекчение, ако застрахователната премия не надхвърля 10 % от годишния ви доход. Портфейлът, в който са инвестирани средствата ви, обаче, е напълно непрозрачен, а разходите и таксите са дори по-високи от тези във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, тъй като включват и такса за риска от преждевременната ви смърт. Въобще, като правило, използването на застрахователен продукт за инвестиционни цели, не е добра идея.

Така единствената ви реалистична възможност за изпълнение на посочената стратегия е брокерска сметка у нас или в чужбина. Инвестициите през такава сметка не носят данъчни облекчения, но този недостатък може да бъде повече от компенсиран чрез възможността ви да контролирате разходите и таксите по инвестициите си, както и разпределението на активите в портфейла ви.]

Периодичните ви вноски [чрез брокерска сметка] трябва да бъдат разпределени равномерно между индексен фонд от акции [в еврозоната], индексен фонд от чуждестранни акции [извън еврозоната], както и индексен фонд в облигации, до които имате достъп. Един път годишно “ребалансирате” портфейла си така, че стойностите в трите индексни фонда отново да станат равни. При добри години това ще означава да продадете част от фонда, инвестиран в акции…

[Следват някои примери на конкретни индексни фондове, които американските инвеститори биха могли да използват.]

Това горе долу е краят на пътя, до който мога да ви доведа от гледна точка изпълнението на инвестиционната стратегия в тази брошура. Няма нищо чудодейно по отношение на портфейл, състоящ се от еднакви части инвестиции в акции [еврозоната], чуждестранни акции и облигации. Може да предпочитате по-висок или по-нисък дял за всяка от тези инвестиции. Може да пожелаете да разделите портфейла и на “по-фини” части – като например да инвестирате в недвижими имоти чрез REIT [Real Estate Investment Trust, известни у нас като АДСИЦ – акционерни дружества със специална инвестиционна цел], чуждестранните  акции – на такива от развити и развиващи се пазари, и т.н. И, както казах и по-рано, няма нищо лошо да изберете една, всеобхватна инвестиция във фонд с целева дата (Target Date Retirement Fund), доколкото и ако такъв фонд е с ниски такси.

Тъй като нямахте домашно за раздел пети, сега ще ви предложа две книги, тази на Алън Рот, “Как второкласник бие Уол Стрийт” и на Рик Фери, CFA, “Всичко за разпределението на активите.”

“How a Second Grader Beats Wall Street: Golden Rules Any Investor Can Learn” – 2011

by Allan S. Roth

“All About Asset Allocation”, Second Edition – 2010

by Richard Ferri

Това е. Както ви казах в началото, ако вече сте прочели веднъж брошурката, поемете дълбоко въздух и започнете с книгата, която ви препоръчах в първи раздел, “Милионерът, който живее отсреща”, а след това продължете с останалите.

Има доста неща, които не съм ви казал, най-важно от които е как да харчите парите от портфейла си през пенсионните си години. В момента най-добрият начин да го направите е да си купите инфлационно индексиран фиксиран анюитет, който симулира традиционен пенсионен план [в САЩ; този тип продукти не са достъпни у нас] или “стълба” от инфлационно-защитени облигации (TIPS) [отново в САЩ, такива у нас не се емитират], чиито падеж настъпва всяка година за да ви предостави поток от годишни доходи, корегирани с инфлацията. Наследственото планиране е друг въпрос, който не съм разгледал, тъй като той ще ви заинтересува още по-нататък в бъдещето.

Причината, поради която не разглеждам пенсионните разходи и наследственото планиране е, че и двата въпроса няма да са важни за вас за десетилетия напред, а тогава подходящите инвестиционни алтернативи и данъчно законодателство ще са много различни. С други думи, прекалено млади сте за да имат значение тези неща по простата причина, че по времето когато ще са важни за вас, те ще са много различни.

Да се върнем към днешния ден: ако завършвате четенето на тази брошура за втори път и сте прочели всички препоръчани книги от списъка, сте готови да започнете своя път към едни сравнително заможни пенсионни години.

Желая ви късмет!

Улиям Бърнстийн
Портланд, Орегон,
март 2014 г.