Блог » Три стъпки за добро финансово бъдеще

Три стъпки за добро финансово бъдеще

автор: Преслав Китипов, ДФК

  1. Не се оставяте на дълга. Преди да започнете инвестиционна или спестовна програма погасете задължения. Обикновено лихвата по кредита е по-висока от възвръщаемостта на инвестицията. Такова съчетание може да доведе единствено до декапитализирането ви.

Горното не се отнася до инвеститори със сериозни познания и опит зад гърба си. Или за такива, които печелят завидно добре и биха могли да преглътнат определени загуби. Теоретично може да заемете средства с Годишен процент на разходите (ГПР) от например 7,5%, а да инвестирате равностойна лична сума с очаквана доходност от 12% и