17.01.2023г. от 18:30 ч. Събитие на тема „Българска фoндова борса“

17.01.2023г. от 18:30 ч.Радослав Желязов, Началник отдел „Емитенти и членство“ към БФБ АД.

За членовете на ИДФК г-н Желязов ще представи темите:

  1. Как работи Борсата /регулиран пазар, многостранна система за търговия, BEAM, BSE International, IPO, търгувани инструменти, индекси/;
  2. Инфраструктура на пазара /борса, депозитар, инвестиционни посредници, емитенти, корпоративни събития, инвеститори/;
  3. Достъп до пазара /платформи за търговия, директен достъп, подаване на поръчки/;
  4. Търговия и ликвидност /търговска сесия, видове поръчки, ликвидност, маркет-мейкър, инвестиционно решение, инвестиционен консултант/;
  5. Нормативна рамка /ЗППЦК, ЗПФИ, Регламенти, данъчно облагане, GDPR/

Визитна картичка:

Служител на БФБ от 1998 г.
Магистър Стопанско управление, Технически университет – София, Стопански факултет
Към настоящия момент на позиция Началник отдел „Емитенти и членство”
Пряко отговорен за допускане на финансови инструменти до търговия;

Допускане на борсови и инвестиционни посредници до търговия;
Участва в създаването на „Национален кодекс за корпоративно управление”;
Участие при разработване на правилата за дейността на БФБ;
Участник в редица проекти за развитието на капиталовия пазар включително международни;
Работа с чуждестранни контрагенти на БФБ-София АД;
Участва в разработката на вътрешни за организацията на БФБ програми и приложения;
Участва в подготовката, обработката и анализа на информация от финансовите отчети на БФБ;
Участва в разработката на предложения за промени в нормативна уредба.
от 07.04.2017 до сега – Член на одитния комитет към БФБ АД
от 22.11.2018 до сега – Основен представител на БФБ в комитета на ползвателите при Централен депозитар АД

Календар на събитията

Продължаващо обучение

Българска фондова борса АД

Доходност на пенсионните фондове 2002-2016

Доходността, която осигурените в пенсионенни фондове получават е от критична важност за размера на парите, които ще натрупат по партидите си. От размера на средствата по партидата зависи размерът на пенсията. С пенсията ще покриват  разходите си на старини.

Затова от значение за осигурените е:

1) Реалната (след изчистване на инфлацията) доходност, защото от нея зависи реалната покупателна способност на пенсията;

2) Средногодишната доходност за дълги периоди, защото инвестирането за пенсия трае десетилетия;

3) Действително получената доходност от осигурения върху всички вноски, които е направил.

Доходността, която получават осигурените в действителност е тази, която изравнява сумата на осигурителните вноски с натрупаното по партидите им в пенсионен фонд.  Тази доходност се изчислява по парично-претегления метод. ИДФК е единствената организация, която публикува изчислената по парично претегления метод доходност на ниво “пазар” – т.е. средно за всички осигурени по типове пенсионни фондове.

Към 31.12.2016 г. реалната средногодишна доходност на пенсионните фондове и на осигурените в тях е както следва:

Източник: Изчисления на ИДФК по предварителни данни за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г., публикувани от КФН.

Номиналната доходност на фонда” е тази, изчислена на база на вноските, след като от тях са приспаднати таксите – първоначалната такса и ежегодната такса за управление.

Номиналната доходност на осигурените” е тази, която осигурените са получили върху брутните си вноски, преди приспадане на таксите.

Реалната доходност на осигурените” е номиналната им доходност, коригирана с инфлацията.

Осигурените в УПФ и ДПФ са губещи защото:

*) Средногодишната реална доходност на всички осигурени в ДПФ (доброволни пенсионни фондове) е отрицателна, което означава че са внесли повече от това, с което разполагат на 31.12.2016 (по покупателна способност);
*) Средногодишната реална доходност на всички осигурени в УПФ (универсални пенсионни фондове) е положителна, 0.85 %, или по 85 стотинки на всеки 100 лв. вноска на година. Въпреки това, те губят, защото при тази незначителна доходност пенсиите им от УПФ няма да компенсират намалението на пенсията им от държавното обществено осигуряване и така техните две пенсии ще са по-малко от една, от ДОО в пълен размер, ако не се осигуряват в УПФ. Така е защото за същия период – 2002-2016 г., средният осигурителен доход за страната, от който се изчислява пенсията от ДОО е нараствал реално средногодишно с 4 % или четири пъти по-бързо от нарастването на средствата по партиди в УПФ.

 

Доходността на осигурените в пенсионни фондове намалява

Доходността, която получават осигурените в действителност е тази, която изравнява сумата на осигурителните вноски с натрупаното по партида в пенсионен фонд.  Тази доходност се изчислява по парично-претегления метод. ИДФК е единствената организация, която публикува изчислената по парично претегления метод доходност на ниво “пазар” – т.е. средно за всички осигурени по типове пенсионни фондове.

Към 30.09.2015 г., доходността на осигурените в универсални и доброволни пенсионни фондове е както следва:
(натиснете върху картинката за да видите пълната таблица):

Screen Shot 2015-11-15 at 7.18.26 AM

Източник: Изчисления на ИДФК по данни за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г., публикувани от КФН. http://www.fsc.bg/bg/pazari/osiguritelen-pazar/statistika/statistika-i-analizi/2015/

“Номиналната доходност на фонда” е тази, изчислена на база на вноските, след като от тях са приспаднати таксите – първоначалната такса и ежегодната такса за управление.

“Номиналната доходност на осигурените” е тази, която осигурените са получили върху брутните си вноски, преди приспадане на таксите.

“Реалната доходност на осигурените” е номиналната им доходност, коригирана с инфлацията.

Размерът на “допълнителната” пенсия от пенсионен фонд и още по-важно, какви разходи могат да се покрият с нея, зависи от реалния размер на капитала, натрупан по партидата, а той – от реалната доходност.

Средногодишната реална доходност за периода от 2002 до септември 2015 г. е:
* на осигурените в УПФ – 0.14 % или по 14 стотинки на 100 лв. годишно. Това е намаление в сравнение със средногодишна доходност от 0.51 % в периода 2002-2014 г.
* на осигурените в ДПФ – минус 1.16 % лв. или загуба по 1.16 лв. на 100 лв. вноски годишно. Реалната загубата на осигурените в ДПФ се увеличава в сравнение с отрицателна реална доходност от 1.08 % средногодишно за периода 2002-2014 г.

15.11.2015 г.