Блог » Доходността на осигурените в пенсионни фондове намалява

Доходността на осигурените в пенсионни фондове намалява

Доходността, която получават осигурените в действителност е тази, която изравнява сумата на осигурителните вноски с натрупаното по партида в пенсионен фонд.  Тази доходност се изчислява по парично-претегления метод. ИДФК е единствената организация, която публикува изчислената по парично претегления метод доходност на ниво “пазар” – т.е. средно за всички осигурени по типове пенсионни фондове.

Към 30.09.2015 г., доходността на осигурените в универсални и доброволни пенсионни фондове е както следва:
(натиснете върху картинката за да видите пълната таблица):

Screen Shot 2015-11-15 at 7.18.26 AM

Източник: Изчисления на ИДФК по данни за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г., публикувани от КФН. http://www.fsc.bg/bg/pazari/osiguritelen-pazar/statistika/statistika-i-analizi/2015/

“Номиналната доходност на фонда” е тази, изчислена на база на вноските, след като от тях са приспаднати таксите – първоначалната такса и ежегодната такса за управление.

“Номиналната доходност на осигурените” е тази, която осигурените са получили върху брутните си вноски, преди приспадане на таксите.

“Реалната доходност на осигурените” е номиналната им доходност, коригирана с инфлацията.

Размерът на “допълнителната” пенсия от пенсионен фонд и още по-важно, какви разходи могат да се покрият с нея, зависи от реалния размер на капитала, натрупан по партидата, а той – от реалната доходност.

Средногодишната реална доходност за периода от 2002 до септември 2015 г. е:
* на осигурените в УПФ – 0.14 % или по 14 стотинки на 100 лв. годишно. Това е намаление в сравнение със средногодишна доходност от 0.51 % в периода 2002-2014 г.
* на осигурените в ДПФ – минус 1.16 % лв. или загуба по 1.16 лв. на 100 лв. вноски годишно. Реалната загубата на осигурените в ДПФ се увеличава в сравнение с отрицателна реална доходност от 1.08 % средногодишно за периода 2002-2014 г.

15.11.2015 г.