Блог » Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание

Управителният съвет на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“,София,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението

на 28.05.2014 г. в 17 ч. в София, ул. Златен рог 16, ет. 2, при следния дневен ред:

КартаСф

1. Отчет на управителния съвет за дейността за изтеклата 2013 г.; 2. Приемане на годишен финансов и счетоводен отчет за 2013 г.;
3. Приемане на Насоки за дейността на сдружението за 2013 – 2014 г.;
4. Промени в устава;
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ  Общото събрание ще се проведе същия ден в 18ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали във връзка с дневния ред са на разположение в седалището на сдружението.