Блог » Финансовите консултации у нас – 10 години ИДФК

Финансовите консултации у нас – 10 години ИДФК

На 6 юни 2014 г. се проведе Дискусионен форум “Финансовите консултации: състояние и перспективи – 10 години ИДФК”, организиран от Института на дипломираните финансови консултанти (ИДФК) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Целта на форума? Да въвлече професионалната общност и широката общественост в обсъждане на новостите в регулирането и развитието на финансовото консултиране в света и у нас.

Форумът бе открит от доц. д-р Григорий Вазов, Президент на ВУЗФ и приветстван от г-жа Ралица Агайн-Гури, Зам. Председател на Комисията за финансов надзор (КФН).

В първия панел г-н Желю Василев, гл. експерт в КФН, очерта основните промени в Кодекса за социално осигуряване, които Комисията предлага с цел разширяване на избора и по-добра защита на осигурените лица в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване. В частност, г-н Василев изтъкна въвеждането на мултифондовете и правото на осигурените да избират измежду портфейли с различен рисков профил. Това поражда нуждата от професионален съвет за избора на подходящ за всеки клиент фонд.

Представянето на г-н Василев можете да изтеглите от тук.

Д-р Иван Мангачев направи преглед на новостите регулирането на финансовите съвети в европейското законодателство и по-специално в директивите за пазарите за финансови инструменти, застрахователното посредничество и ипотечното кредитиране. Той подчерта хоризонталния подход на регулиране, който стъпвайки на действащата в момента Директива за пазарите на финансови инструменти, разпространява изискванията за подходящи съвети, квалификация на съветниците и управление на конфликтите на интереси и в областта на застрахователното посредничество и кредитното консултиране.

Представянето на г-н Мангачев можете да изтеглите от тук.

Във втория панел г-н Пол Ресник, директор на Finametrica, говори за глобалното сближаване в регулирането на финансовите съвети и повишаване стандартите за “подходящ” съвет. Той се спря в подробности на съставните части на определяне рисковия профил на клиента и на пет прагматични репера, които консултантът трябва да постигне за да докаже, че съветът му е подходящ.

Представянето на г-н Ресник можете да изтеглите от тук.

След него Любомир Христов, ChFC, отчете постигнатото от ИДФК – изграждане на платформа за професионални и етични финансови консултации у нас. Платформата се основава на обучение, изпит, опит и спазване на Етичен кодекс от Дипломираните финансови консултанти® (ДФК®). Той изтъкна, че от тази платформа могат да се оттласнат:

–        клиентите – като се съветват с ДФК®;
–        индустрията – като наема ДФК® и осигури обучение на своите служители;
–        регулаторът, на който са на разположение кодифицирани добри практики;
–        хора, които желаят за упражняват една нова и вълнуваща професия у нас.

Представянето на г-н Христов можете да изтеглите от тук.